Internet en de Kerk

Lezing op de WKJ-dag, 2 November 1996, Hans Roest


Het Informatietijdperk met nieuwe communicatie-technologie
In dit huidige informatietijdperk vindt een explosieve ontwikkeling plaats van digitale communicatietechnieken waarmee we niet alleen passief, maar ook actief wereldwijd kunnen communiceren. Een multimediale stroomversnelling waarin het begrip afstand en ook grenzen vervagen. Een wereld die steeds kleiner wordt, een 'global village'.
Door electronische etalages stappen, electronisch bestellen en betalen en door de bezorgservice laten thuisbezorgen, 'video on demand' tv, (een programma nog eens ophalen in Hilversum) telewerken, video conferencing, interactieve tv-programma's. Al deze toepassingen worden ontwikkeld. Integratie van de verschillende systemen zal plaats vinden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de kabelexploitanten. Een steeds grotere bandbreedte is vereist, vandaar de noodzaak van netwerken met glasvezelverbindingen.
Veel kan nu al. Nu is het al mogelijk via Internet goedkope C.D. 's in de Verenigde Staten te kopen. Via de p.c. kan je bankzaken regelen, rekeningen betalen. Via internet kan je informatie ophalen en aan discussies meedoen. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer zaken via een beeldscherm verlopen.Vermenging van levenssferen zal optreden, publieke sfeer zoals werk en winkelen zal afgewisseld worden met privé sfeer. Kettingreacties zullen optreden.
(naar boven)

Wat is Internet ?
-Internet is een wereldwijde koppeling van computersystemen, meer dan 40 miljoen computers; eigenlijk een koppeling van lokale netwerken. Oorspronkelijk is het ontwikkeld voor gegevensuitwisseling bij militaire toepassingen en voor de universitaire wereld. De verwachting voor het jaar 2000 is een toename tot ca 200 miljoen computers. Een explosieve toename van de uitwisseling van programma's, informatie, nieuws, met een grote maatschppelijke invloed.
- Het World Wide Web (WWW) is een uniform systeem voor de uitwisseling van multimediale informatie. Beeld, geluid, tekst, video etc. De gebruikte taal heet HTML met vewijzingen door aanklikbare tekst. Oproepen van informatie wereldwijd binnen een paar seconden.
- FTP (File Transfer Protocol) is een standaard om programma's en bestanden via Internet over te halen.
- Met E-mail kunnen we berichtjes en info uitwisselen. Bijv. met collega in het buitenland, rapporten bewerken, emailen, aanpassen terugmailen etc. Altijd is de ander in principe bereikbaar. Hij/zij leest de post op het moment dat het uitkomt.
- Usenet (de ca 18.000 newsgroups). Dit zijn de ingezonden brieven waarbij iedereen op de ander kan reageren; op het gebied van het geloof, maar ook heel veel over de meest bizarre en moreel verwerpelijke onderwerpen. Mailinglists zijn toezendlijsten van ingezonden brieven over bepaalde onderwerpen al dan niet met een 'moderator'.
- IRC (Internet Relay Chat), virtuele ontmoetingsplaatsen waar mensen al dan niet met een fantasie- identiteit gesprekken voeren. Een zeer laagdrempelige contactmogelijkheid.
- Zoekroutines. Het principe is dat de ontvanger zelf bepaalt welke informatie hij uit die gigantische database wil hebben en gaat zoeken met 'zoekmachines'als Infoseek ultra, Alta Vista en HotBot. Ook voor de nieuwsgroepen bestaan aparte zoekmachines, bijv. DejaNews.
- Voor elke grote organisatie is het z.g. 'intranet' belangrijk; een interne electronische communicatiestructuur met mailinglists, uitwisseling van verslagen, notulen, documenten, concept rapporten etc.
Geconstateerd kan worden dat Internet hard bezig is 'het communicatiemedium' van de nieuwe generaties te worden. De mondiale multimediale encyclopedie, verzamelplaats van kennis, discussieplatform, maar ook wereldwijde 'open universiteit'.
Daarnaast is het ook nog een digitale woestenij, een gevaarlijke en vaak bizarre wildernis.
(naar boven)

De Kerk op weg naar het jaar 2000
Centrale doelstelling van de kerk (mondiaal gezien) is evangelisatie, het brengen van de boodschap van Jezus Christus in die snel veranderende, steeds kleiner wordende wereld.
Mevr. Martens (voorzitster landelijk Comité 2000) stelt m.b.t. de Nederlandse situatie het volgende. Belangrijke doelstellingen voor de Kerk in Nederland zijn de komende jaren met name
- Identiteit van de Kerk en herkenbaarheid van de kerk(en) versterken.
- De betekenis van de kerk in de samenleving bevorderen.
- De verbondenheid bevorderen binnen de R.K-Kerk Nederland maar ook in een breder oecumenisch en missionair perspectief.
De Kerk wil met haar missie dus midden in de wereld staan. Ze wil herkenbaar zijn en de verbondenheid en dialoog met de leden en met de maatschappij verdiepen. Een open vraag is wat de rol van de nieuwe media en met name Internet hierbij zou kunnen zijn.
(naar boven)

Visies t.a.v. het gebruik van de nieuwe media
T.g.v. wereldcommunicatiedag 1989 is in een pauselijk schrijven het volgende standpunt verwoord. De christelijke boodschap in een computercultuur, nieuwe instrumenten ter vervulling van Gods plan. Met de komst van de computertelecommunicatie-middelen wordt de Kerk instrumenten geboden om haar missie te vervullen; methodes om de communicatie en dialoog tussen haar leden te vergemakkelijken kunnen verbondenheid en eenheid tussen hen versterken. Onmiddelijke toegang tot informatie maakt het mogelijk voor haar om haar dialoog met de hedendaagse wereld te verdiepen. Het is een taak voor de jongeren om deze nieuwe instrumenten te gebruiken voor een bredere en intensere dialoog tussen al de verschillende rassen die delen in deze 'steeds kleiner wordende wereld'. We moeten leren creatief om te gaan met deze nieuwe mogelijkheden en bidden voor wijsheid in het gebruik. Er is een besef dat nieuwe media kettingreacties teweeg kunnen brengen.
Een opmerkelijk positieve houding t.o.v. moderne communicatie technieken.

Bij de Evangelische Omroep beluisteren we het volgende standpunt, in het kort samengevat in enige citaten van de E.O.-directie n.a.v. het spectaculaire multimediaproject 'Reality'.
Christenen moeten als vissers het beste vistuig gebruiken. Als we mensen willen bereiken moeten we ze daar bereiken waar ze zitten, ook achter het scherm. We zullen de mogelijkheden ten goede moeten gebruiken om de mensen te blijven bereiken. We kunnen zo de bijbel over de hele wereld brengen, in China, Iran, overal in hun eigen taal.
(naar boven)

Overzicht van aanwezigheid van de Kerken op het Net
Een overzicht van o.a. religie in Nederland op Internet staat bijv. bij NL-Menu:
We zien daarbij de multimedia activiteiten van de De Evangelische Omroep met de afd. Nazorg. Een internet 'site' met ca 7000 pagina's en duizenden bezoekers per dag. Het 'Reality' project omvat TV-programma's, CD-ROM, videobanden, Internet met 'video on demand', e-mail, discussiegroepen, etc. Een project op evangelisatiegebied, zijn tijd ver vooruit.
Daarnaast bijv: Agapè, Kerknet SMRA, Bahá'í-Gemeenschap, Hinduism Today, De Islam en het Nieuw Israelitisch Weekblad.
Een ander mooi voorbeeld is de oecumenische gemeenschap Taizé, al heel vroeg actief aanwezig op Internet met muziek, e-mail, foto's, brieven van frère Roger, ondersteuning van de 'Pelgrimage van vertrouwen' etc. Dagelijks zijn er tientallen pastorale contacten via dit nieuwe medium. Recent is een nieuwe Taizé 'site' in Frankrijk geopend.
(naar boven)

Overzicht van de R.K-Kerk op Internet bij rkdelft/rk
Deze pagina geeft een goed actueel overzicht van de aanwezigheid van de R.K.Kerk op Internet. Ca 7 pagina's met verwijzingen, nationaal en internationaal. Een kleine greep uit de mogelijkheden.

(naar boven)

Enige bedenkingen
- Is Internet slechts een hype? Dit is een achterhaald standpunt; internet is een van de typische onderdelen van een beginnend informatie tijdperk.
- Welke gevolgen stimuleren we ongewild door het medium te gebruiken? Een verkeerd gebruik van internet kan zeker leiden tot verdere inividualisering en sociaal isolement. We kunnen de ontwikkeling echter ook ten goede gebruiken. Goede toepassingen kunnen allerlei nieuwe verbanden helpen ontstaan of versterken.
- Versterkt Internet de tweedeling van de maatschappij? Het is van groot belang dat kinderen op scholen leren met media om te gaan; dat op alle niveau's aangepaste cursussen en instructies gegeven worden om aansluiting te houden met de ontwikkelingen. Organisaties binnen de Kerk, maar ook dekenaten en bisdommen moeten zich de techniek/cultuur eigen maken.
- Zijn er wel voldoende bezoekers per dag? Rechtvaardigt het wel de kosten? Heeft dit wel prioriteit? Een reëel punt is de fasering en kosten/baten-verhouding; de aansluiting houden bij de ontwikkeling is van belang, beter te anticiperen op de ontwikkelingen dan het risico te lopen een niet te overbruggen achterstand te krijgen.
- Verslaving: Zou Internet verslavender zijn dan tv? Een zeker risico is aanwezig. Het medium heeft zonder meer risico's.
- Er zijn nog steeds veel 'sites' met pornografische en racistische signatuur. In feite is Internet een digitale woestenij. Hoe gaan we daar mee om? Op scholen is goed gecontroleerd gebruik van Internet nog de enige mogelijkheid. Katholieke media geven m.i. nog te weinig tegenwicht bijv. goede artikelen van psychologen. Wel wordt op internet al goede informatie over jongeren en sexualiteit geleverd door de chriselijke organisatie Chris o.a. met de actie safe sex? save sex!
- Privacy: E-mail niets wat u ook niet in de krant wil zien; het is een oud gezegde, maar geeft goed weer dat voor vertrouwelijke informatie e-mail niet het juiste medium is. Alles wat in newsgroups geschreven wordt kan ook altijd getraceerd worden.
(naar boven)

Wat kan Internet voor de Kerk betekenen ?

(naar boven)

Conclusies:
Het is van belang aansluiting te houden bij de internationale ontwikkelingen. We moeten vermijden een niet te overbruggen achterstand op te lopen. Aangepaste cursussen, pastorale experimenten en demonstratieprojecten moeten helpen tot een goede beeldvorming te komen t.a.v. de mogelijkheden van de nieuwe media, met name Internet.

De opbouw van kerkelijke netwerken is van strategisch belang voor de plaats van de kerk in de informatiemaatschappij van morgen, i.v.m.
- het versterken van de kerkelijke communicatie infrastructuur
- het versterken van de identiteit en herkenbaarheid van de Kerk
- het structureel verbeteren van de dialoog naar de steeds kleiner wordende wereld, in de taal van morgen

Het is een taak voor jongeren om de mogelijkheden voor evangelisatie in die digitale wereld actief te onderzoeken.

(naar boven)


Terug naar overzicht RK-Kerk